خرید و فروش

1- فروش واحد
واحد شماره 127 رقبه 313 در ساختتمان 20 واگذار می گردد
۱۳۹۵/۲/۱۹ ادامه مطلب
2- فروش واحد
واحد شماره 112 رقبه 31 در ساختتمان 20 واگذار می گردد
۱۳۹۵/۲/۱۹ ادامه مطلب