نيت واقف مرحوم حسينعلي البرز

نیات واقف

صرفاً کمک به اشاعه فرهنگ کشور است از طریق:

1.       اعطاء جوائز به دانشمندان و پژوهندگان برگزیده ایرانی در داخل یا خارج ازکشورکه در رشته های مختلف به کشف یااختراعی دست یافته یا موجب تسکین آلام بشری و رفاه زندگی انسانی و بالارفتن حیثیت ایرانی درجامعه جهانی گردند .

2.      اعطاء جوائز سالانه به سپاهيان ممتاز (دانش، بهداشت و ترويج آباداني) و سپاهيان ممتاز دين در سطح كشور با انتخاب و معرفي مقامات مسئول .

3.      اعطاء جوائزحسن تحصیل به دانش آموختگان از بین رتبه های اول دوره (راهنمایی ، دبیرستان ، هنرستان ، انستیتوتکنولوژی ، دانشجویان ) درسراسر كشور معرفی شده از طرف مراجع ذیصلاح

4.      اعطاء جوائز به نوجوانان و نوباوگانی که از ابتکار ، ایده و استعداد خاصی برخوردار باشند با تشخیص مراجع ذیصلاح .

۱۳۹۲/۸/۲۴ بازگشت