سياستها

معرفی نقش و جایگاه بنیاد ازنظر شان و اهمیت

شناسایی نخبگان و ارتباط مستمر با آنان

اجرای اهداف بنیاد در سطح ملی و فراملی

توسعه اموال منقول و غیر منقول

کسب رضایتمندی مشتریان بطوریکه در مقایسه با همنوع بی نظیر باشد

انتشار عملکرد بنیاد در سطح ملی و فراملی

ایجاد بانک اطلاعاتی نخبگان

مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش های خصوصی و دولتی جهت ارتقاء وضع موجود

۱۳۹۲/۸/۲۴ بازگشت