نمودارهاي وام هاي اهداء شده بين سالهاي 1341 تا 1392

بنياد فرهنگي البرز از بدو تاسيس تا سال 1392 اقدام به پرداخت وام دانشجويي به دانشجويان ومخترعين مي نموده است.

اين نوع وام كه مرحوم البرز از آن با نام وام شرافتي نام مي برد بدون بهره بود و پس از اتمام تحصيل و اشتغال به كار بايد به بنياد بازگردانده مي شد.

بنياد البرز با استعلام وضعيت تحصيلي متقاضي وام و رصد كردن وضعيت تحصيلي وام گيرنده، نبوغ و استعداد درخشان شخص را  مد نظر داشت.

در زير برخي از نمودارهاي اعطاي وام تحصيلي بنياد البرز قابل مشاهده است.

۱۳۹۳/۴/۱۸ بازگشت