پرسنل

 مهندس حيدر ارشدي

مدیر عامل و عضو هیات امناء بنیاد فرهنگی البرز
سال فعالیت در بنیاد :1397
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد MBA

======================================================================

  رضا نقدي 

معاون بنیاد 

سال فعالیت :1398

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

====================================================================
 
محمدرضا توانا
مدیر اداری و پشتیبانی 
سال فعالیت در بنیاد: 1398 
مدرک تحصیلی لیسانس
 ====================================================================
سید محمد مهدی میرصانع

مدیر فرهنگی و اجرای نیت واقف

سال فعالیت در اوقاف : 1375

سال فعالیت در بنیاد :1380

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
 
=========================================================================================================================================

حسین شاه آبادی

مدیر املاک و حقوقی 

سال فعالیت در بنیاد :  1381

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
=======================================================================
 
 مصطفی مظفری

مدیر مالی 

سال فعالیت در بنیاد : 1397

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی 

=======================================================================

علی فرمهینی فراهانی

بخش اجارات و قراردادها

سال فعالیت در بنیاد 1372

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
======================================================================== 
 جبرئیل صالحین

مسئول دبیرخانه

سال فعالیت اوقافی :1374

سال فعالیت در بنیاد :1380

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
=======================================================================
محمد حسن احمدی

بخش پشتیبانی

سال فعالیت در بنیاد :1387

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
=======================================================================
خانم الهام فراهانی

مشاور حقوقی

سال فعالیت : 1390

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق 
=======================================================================
علیرضا عباسی

کارشناس حقوقی

سال فعالیت در بنیاد : 1395

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق 
======================================================================= 
 رامين قهرماني

کارشناس انفورماتیک

سال فعالیت در بنیاد : 1399

مدرک تحصیلی : نرم افزار

========================================================================
حاجعلی عبدی

بزرگ کارکنان بنباد

سال فعالیت در بنیاد :1394
 
۱۳۹۹/۶/۳۰ بازگشت