پرسنل

حسین حاجی بزرگی

مدیر عامل و عضو هیات امناء بنیاد فرهنگی البرز

سال فعالیت در بنیاد :1390

مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق
======================================================================

  سهیل امیریان فر 

قائم مقام بنیاد فرهنگی البرز

سال فعالیت :1391

مدرک تحصیلی :

·         کارشناسی حقوق
کارشناسی ارشد مدیریت  
====================================================================
 

سید محمد مهدی میرصانع

مدیر اداری و پشتیبانی بنیاد فرهنگی البرز

مدیر فرهنگی بنیاد با حفظ سمت

سال فعالیت در اوقاف : 1375

سال فعالیت در بنیاد :1380

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
======================================================================
 

 سید نقی مهری نژاد

مدیر طرح و برنامه

سال فعالیت در بنیاد :1392

مدرک تحصیلی : کارشناسی جامع شناسی  
=======================================================================

حسین شاه آبادی

مدیر توسعه اقتصادی و املاک بنیاد فرهنگی البرز

سال فعالیت در بنیاد :  1381

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
=======================================================================
 
 عباس غلامی

مدیر مالی و ذیحسابی

سال فعالیت در بنیاد : 1380

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی 

=======================================================================

علی فرمهینی فراهانی

مدیریت قرارداد ها

سال فعالیت در بنیاد 1372

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
======================================================================== 
 

جبرئیل صالحین

مدیریت اداری

سال فعالیت اوقافی :1374

سال فعالیت در بنیاد :1380

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
=======================================================================
 

محمد حسن احمدی

مدیریت پشتبانی

سال فعالیت در بنیاد :1387

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
=======================================================================
 حسین فرهادی

کارشناس املاک

سال فعالیت در بنیاد :1393

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد معماری 
========================================================================

خانم فراهانی

مدیرحقوقی و قراردادها

سال فعالیت : 1390

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق 
=======================================================================

علیرضا عباسی

کارشناس حقوقی

سال فعالیت در بنیاد : 1395

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق 
======================================================================= 
 اکبر فرخ

کارشناس انفور ماتیک

سال فعالیت در بنیاد : 1395

مدرک تحصیلی : کارشناسی معماری 

========================================================================

حاجعی عبدی

بزرگ کارکنان بنباد

سال فعالیت در بنیاد :1394
 
۱۳۹۶/۸/۱۶ بازگشت