ساختمان شماره شانزده

ساختمان شماره 16 بنیاد فرهنگی البرز
محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است  اصفهان  شهر ورزنه  دانشگاه پیام نور
 
این ساختمان در 2طبقه  آموزشی قابل استفاده میباشد و همینطور مساحت اعیان آن  2000 متر میباشد 
 
 
 
۱۳۹۵/۴/۱۳ بازگشت