ساختمان شماره پانزده

ساختمان شماره 15 بنیاد فرهنگی البرز

قدمت این ساختمان به اواسط سال 1376 میرسد که توسط هیئت امناء وقت  خریداری و به منظور توسعه املاک بنیاد فرهنگی البرز  و همچنین استفاده دانش آموزان و رابطه ای که مابین این بنیاد  و اداره کل آموزش و پرورش  است استفاده میشود

محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است  نیاوران خیابان یاسر خیابان سوده انتهای خیابان

این ساختمان در ناحیه 1 منطقه 1 شهرداری قرار گرفته است

این ساختمان در 4طبقه  آموزشی قابل استفاده میباشد و همینطور مساحت اعیان آن  2771 متر میباشد

 

 

۱۳۹۵/۴/۱۳ بازگشت