ساختمان شماره بیست

ساختمان شماره 20 بنیاد فرهنگی البرز

ساخت  این ساختمان  به سال 1381 میرسد که توسط هیئت امناء وقت و به منظور توسعه املاک بنیاد فرهنگی البرزو بهره وری اقتصادی احداث گردید  که سند این زمین توسط مرحوم البرز در آذر 1343 وقف بنیاد فرهنگی البرز گردید

محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است از شمالا به کوچه مصباح کریمی جنوبا به ملک دیگر بنیاد شرقا به خیابان لاله زار و غربا به پلاک دیگر

این ساختمان در ناحیه 1 منطقه 12 شهرداری قرار گرفته است

تعداد کل واحد های این ساختمان 182 رقبه و در 9 طبقه قابل استفاده میباشد و همینطور مساحت اعیان آن  9368 متر میباشد

تعداد واحد اداری : 9

تعداد انبار: 60 باب

تعداد مغازه: 75 دهنه

تعداد پارکینگ  :36 باب

 

 

 
 
۱۳۹۵/۴/۱۳ بازگشت