ساختمان شماره نوزده

ساختمان شماره 12 بنیاد فرهنگی البرز
قدمت این ساختمان به اواسط سال 1369 میرسد که توسط هیئت امناء وقت  خریداری و به منظور توسعه املاک بنیاد فرهنگی البرز  و همچنین استفاده دانش آموزان و رابطه ای که مابین این بنیاد  و اداره کل آموزش و پرورش  است استفاده میشود و در آذر  ماه 1372 سند آن به نام بنیاد فرهنگی البرز صادر میشود
محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است از شمالا به بوستان انارستان  از سمت جنوب  به بلوار مرزداران و شرق به کوی لاله  و غرب  به بزرگراه یادگار امام
این ساختمان در ناحیه 1 منطقه 12 شهرداری قرار گرفته است
تعداد کل واحد های این ساختمان 4 رقبه و در 4طبقه قابل استفاده میباشد و همینطور مساحت اعیان آن  2102 متر میباشد 
تعداد واحد اداری : 0
تعداد انبار: 0
تعداد مغازه: 3 دهنه
تعداد آموزشی :1 باب
 
 
۱۳۹۵/۴/۱۳ بازگشت