ساختمان شماره هجده

ساختمان شماره 18 بنیاد فرهنگی البرز
قدمت این ساختمان به سال 1370 میرسد که توسط هیئت امناء وقت  خریداری و به منظور توسعه املاک بنیاد فرهنگی البرز  و همچنین استفاده دانش آموزان و رابطه ای که مابین این بنیاد  و اداره کل آموزش و پرورش  است استفاده میشود و دراسفند  ماه 1370 سند آن به نام بنیاد فرهنگی البرز صادر میشود
محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است آشتیان خیابان البرز
این ساختمان در 1 طبقه  و به منظور خوابگاه  قابل استفاده میباشد و همینطور مساحت اعیان آن  900 متر میباشد 
 
 
 
۱۳۹۵/۴/۱۳ بازگشت