ساختمان شماره هفده

ساختمان شماره 17 بنیاد فرهنگی البرز
قدمت این ساختمان به اواسط سال 1373 میرسد که توسط هیئت امناء وقت  به منظور رفاه مردم شهر آشتیان و کمبود امکانات بهداشتی  خریداری و در تیر  ماه 1386 سند آن به نام بنیاد فرهنگی البرز صادر میشود
محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است از آشتیان خیابان اصلی جنب رودخانه
این ساختمان در 2طبقه  و به منظور بهداشتی قابل استفاده میباشد و همینطور مساحت اعیان آن  390متر میباشد
 
 
۱۳۹۵/۴/۱۳ بازگشت