ساختمان شماره چهارده

ساختمان شماره 14 بنیاد فرهنگی البرز

قدمت این ساختمان به سال 1370 میرسد که توسط هیئت امناء وقت  خریداری و به منظور توسعه املاک بنیاد فرهنگی البرز  و همچنین استفاده دانش آموزان و رابطه ای که مابین این بنیاد  و اداره کل آموزش و پرورش  است استفاده میشود

محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است از خیابان  بیروزی- خ شهید قره یازی

این ساختمان در 3طبقه و آموزشی  قابل استفاده میباشد و همینطور مساحت اعیان آن  2600 متر میباشد

 

 

 
 
۱۳۹۵/۴/۱۳ بازگشت