ساختمان شماره هشت

ساختمان شماره 8 بنیاد فرهنگی البرز

این ساختمان که جزئی از ساختمان شماره 4 محسوب میشود  در حال حاظر به عنوان مجتمع آموزش دخترانه مورد بهره برداری بوده  و سال ساخت آن محدود میشود به سال 1365

محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است  خیابان شریعتی نبش خیابان دولت کوچه امامزاده  و همچنین محدود میشود ،شمالا به حیاط سینما جنوبا  به خیابان امامزاده  و پلاک دیگر و شرقا به ملک دیگربنیاد   و غربا به پلاک دیگر منتهی میگردد  

این ساختمان در ناحیه 2 منطقه 3 شهرداری قرار گرفته است 
 
 
 

 
۱۳۹۲/۳/۴ بازگشت