ساختمان شماره ده

این ملک در فریدون شهر یکی از شهرهای توابع استان اصفهان واقع شده است  متاسفانه به علت عدم همکاری مسئولین وقت  و عدم تخصیص بودجه جهت ساخت وضعیت این ملک تا مرحله فنداسیون پیشرفت داشته و بعد از آن متوقف شده است.
 
 
۱۳۹۵/۳/۲۹ بازگشت