ساختمان شماره هفت

ساختمان شماره 7 بنیاد فرهنگی البرز

قدمت این ساختمان به اواخر سال 1342 میرسد که مرحوم حسین علی البرز آنرا خریداری مینماید  و در بهمن ماه 1343 سند آنرا به نام بنیاد فرهنگی البرز وقف مینماید این ساختمان در سال 1377-1378 مجددا تجدید بنا میگردد

محدوده جغرافیای این ساختمان عبارت است از شمالا ، جنوبا  و شرغا به ملک دیگری   و غربا به خیابان فلسطین منتهی میگردد منتهی میگردد.

این ساختمان در ناحیه 1 منطقه 11 شهرداری قرار گرفته است

تعداد کل واحد های این ساختمان 40 رقبه و در 4 طبقه قابل استفاده میباشد و همینطور مساحت عرصه آن  784 متر میباشد

تعداد واحد اداری : 30 واحد

تعداد مغازه تجاری: 15 باب

مسیردسترسی : 1- خیابان فلسطین  مابین امیر اکرم  و جمهوری

عمده محصولات  و خدمات ارائه شده در این ساختمان  عبارت است از  پصنف پارچه و بافت
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۳۹۲/۳/۴ بازگشت