ساختمان شماره پنج

قدمت و سال ساخت این مدرسه  مربوط به اواخر جنگ یعنی سال  1367 برمیگردد   و در منطقه زیتون کارگری  که یکی از بهترین مناطق  شهرستان اهواز میباشد واقع شده است  و تاریخ سند آن مربوط میشود به فروردین ماه سال 1366
جهات قرارگیری آن عبارت است از : شمالا به سمت شهرداری جنوبا به ملک مجاور شرقا به سمت مدرسه و غربا به سمت خیابان
مساحت اعیان مدرسه 1417 متر مربع  و نوع کاربری آن  تجاری ،آموزشی میباشد که 9 باب مغازه از صنوف مختلف درآن فعالیت میکنند
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۳۹۲/۳/۴ بازگشت