اسامی مدیران عامل

مدیر عامل و قائم مقامان  قبل از انقلاب
مرحوم حسینعلی البرز
نصراله شیفته -قائم مقام
مرحوم طهمورث فقیه - قائم مقام
 
مدیران عامل بعد از انقلاب
مرحوم  حسین دقیانوسی
مرحوم منوچهر وکیلی
مرحوم نظام زاده
حاج آقا نظری
حاج آقا وافی
سید حسین جلادتی
حسین حاجی بزرگی
مهندس حیدر ارشدی  
 
۱۳۹۹/۶/۳۰ بازگشت