آخرین هیئت امنای قبل از انقلاب

جناب آقای ولی اله شهاب فردوس
جناب آقای ابوالفضل آل بویه
سرکار خانم شیرین آل بویه
سرکار خانم پروفسور طلیعه البرز
سرکار خانم منیژه البرز
جناب آقای دکتر نصراله شیفته - حقوقدان و مدیر مسئول مجله دانشمند
جناب اقای منوچهر البرز
جناب آقای دکتر پزشکپور مستشفی - استاد دانشگاه تهران
جناب آقای محمد علی ستوده نیا - رئیس دفتر مجلس شورای ملی
جناب آی میر محسن پژوها
جناب آقای سرهنگ علینقی البرز

۱۳۹۲/۴/۳۰ بازگشت