آخرین اعضای هیئت نظار قبل از انقلاب

مرجع تقلید شیعیان جهان در قم - آیت اله سید کاظم شریعمتمداری
 رئیس وقت دیوانعالی کشور- جناب آقای دکترناصر یگانه
وزیر وقت آموزش و پرورش
رئیس وقت انجمن شهر تهران - سرتیپ رشید نادرخانی
رئیس وقت سازمان اوقاف
وزیر وقت علوم و آموزش عالی
رئیس وقت انجمن شهر تهران - سرتیپ رشید نادرخانی
 
۱۳۹۲/۴/۳۰ بازگشت